Polityka prywatności |
X-Ray Dance Group - taniec, choreografia, reżyseria, produkcja programów artystycznych i teatralnych
grupa taneczna warszawa, taniec, grupa taneczna, zespół taneczny, choreografia, choreografie taneczne, choreograf taneczny, choreograf, balet warszawa, balet, rewia warszawa, rewia, dance group, układy taneczne, agencja artystyczna, Anna Milej, agencja artystyczna warszawa, agencja taneczna, agencja taneczna warszawa, agencja tancerek, agencja tancerzy, samba taniec, samba dance, taniec nowoczesny warszawa, taniec nowoczesny, taniec współczesny warszawa, taniec współczesny, reżyseria teatralna, choreografia filmowa, taniec filmy, commercial dance warszawa, commercial dance, choreografia filmowa, tancerze, tancerze serial, tancerze z tańca z gwiazdami, tancerze polscy, xray dance, x ray dance, x ray dancers, x-ray agencja, x-ray, x-ray dance group, znani tancerze polscy, znani tancerze
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,mkd-core-2.1.1,non-logged-in,ajax_fade,page_not_loaded,,burst-ver-3.4, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących działania Użytkowników na stronie internetowej – zwanej dalej Stroną o adresach: www.xraydancegroup.pl oraz www.annamilej.pl.

 

§ 1

 1. Administrator: X-Ray Agencja Anna Milej z siedzibą przy ul. Książkowej 7b/408 w Warszawie.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony.
 3. Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

 

§ 2

 1. Dane osobowe Użytkowników dobrowolnie podawane na Stronie i bezpośrednio do Administratora  podlegają ochronie, jako dane osobowe w rozumieniu przepisów z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, RODO.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych, o których mowa w punkcie 1 wedle stosownych przepisów.
 3. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z  bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( dalej jako Ustawa), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej, jako Rozporządzenie) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

§ 3

 1. Administrator oświadcza, że zebrane dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane w celu profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 2. Administrator i Platforma zbiera dane w celu:
 • świadczenia usług określonych przez Administratora na Stronie;
 • kontaktowanie się z Użytkownikami drogą mailową, poprzez formularz kontaktowy bądź telefonicznie;
 • pomiarów statystycznych i doskonalenia usług;
 • marketingu i w celach analitycznych.

 

§ 4

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usługi jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu odpowiedzi na zapytania jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 3. W celach statystycznych i udoskonalania usług, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych i  analitycznych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 

§ 5

 1. Użytkownikowi Strony przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane przetwarzane dane Użytkownika. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

§ 6

 1. W celu korzystania z ww. praw i we wszystkich innych sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników, należy kontaktować się z Administratorem na adres a.milej@xraydancegroup.pl, bądź listownie na adres siedziby Administratora, bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie.

 

§ 7

 1. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres jaki jest potrzebny dla celu, dla którego dane są wykorzystywane.
 2. Gdy Administrator nie potrzebuje już korzystać lub przechowywać danych osobowych Użytkownika, są one usuwane z systemów oraz rejestrów lub anonimizowane, tak aby nie można już było identyfikować. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.
 3. Określone w niniejszym paragrafie terminy mogą być przedłużone w oparciu o zobowiązania prawne lub regulacyjne Administratora, jak również na podstawie jego uzasadnionego interesu, w celu zarządzania prawami Administratora (np. w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora w Sądzie) lub do celów statystycznych lub historycznych.
 4. Administrator korzysta z następujących kryteriów ustalenia okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników:
 • okres konieczny do rozpatrzenia pytań lub odpowiedzi na inną korespondencję z Użytkownikiem;
 • okres niezbędny dla państwowych organów i urzędów rozliczeniowych, a także biura rachunkowego;
 • w przypadku umieszczenia plików Cookies na komputerze Użytkownika, przechowywane dane zostaną tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia ich celów (tj. przez okres trwania sesyjnych plików Cookies związanych z dokonywaniem zakupu lub identyfikacyjnych plików sesyjnych), oraz przez okres określony z godnie z prawem oraz wytycznymi w danym kraju.

 

§ 8

 1. Część zebranych informacji dotyczących Użytkowników jest gromadzona w warstwie serwerowej i ma swój udział wyłącznie w aktywnościach związanych z zarządzaniem Stroną.
 2. Identyfikacja przeglądanych zawartości Strony odbywa się poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisywane mogą być:
 • czas dojścia zapytania i odesłania odpowiedzi;
 • nazwa stacji Użytkownika;
 • informacja o błędach obecnych podczas protokołowania HTTP;
 • adres IP Użytkownika;
 • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika bez przypisywania wyżej wymienionych informacji do specyficznych Użytkowników.

 

§ 9

 1. Podczas wizyty na stronie internetowej www.xraydancegroup.pl oraz www.annamilej.pl automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności Użytkowników: m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
 1. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z serwerami Strony jest zaszyfrowana i  odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

§ 10

 1. Strona działająca pod domeną: www.xraydancegroup.pl może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania ze strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
 2. Pliki cookies dostarczają Administratorowi danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez Użytkowników ze Strony. Zawartość tych plików nie pozwala jednak na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe Użytkownika. Wykorzystywane przez Administratora pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika, jego oprogramowaniu, ani też nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie.
 3. Rodzaje plików Cookies używane na stronie internetowej Administratora:
 • Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • Cookies stałe – pliki które są przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 1. W celu zablokowania przesyłania plików typu Cookies, Użytkownik musi zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki Cookie.
 2. W wyniku zablokowania plików Cookies, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

 

§ 11

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej poprzez publikację nowej wersji polityki prywatności.
 2. Strona może zawierać linki lub odesłania do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z zasadami ochrony prywatności na nich obowiązującymi. Strony te podlegają własnym zasadom ochrony danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie, w tym przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 12

 1. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyłączeniem przypadków, w których Użytkownik wyrazi na to zgodę, udostępnienie danych będzie niezbędne w celu realizacji usług na rzecz Użytkownika bądź Administrator będzie prawnie zobligowany do udostępnienia danych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody od Użytkownika Administrator będzie miał możliwość udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom,  z którymi Administrator nawiązał współpracę lub do wykorzystania w celach marketingowych.
 3. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy i art. 28 RODO.
 4. Administrator w sytuacji powierzenia danych osobowych podmiotom zewnętrznym dokona wszelkich starań, aby zapewnić przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne zgodne ze standardami Administratora i obowiązujących przepisów prawa.
 5. Powierzenie danych będzie dotyczyło ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą zostać powierzone następującym grupom podmiotów:
 • świadczącym usługi informatyczne
 • świadczącym usługi hostingu
 • świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (biura rachunkowe)
 • świadczącym usługi dostarczania korespondencji
 • świadczącym usługi marketingowe
 • świadczącym usługi przetwarzania płatności
 • świadczącym usługi prawne

W przypadku pytań dotyczących zasad zachowania poufności i sposobu postępowania z danymi Użytkowników Strony prosimy o kontakt na adres e-mail: a.milej@xraydancegroup.pl